Ana Sayfa
Haberler
Duyurular
Dosyalar
Üyeler
Media
Kurullar
İletişim
TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ
Bilindiği üzere KHK/696 ile Taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleriyle ilgili MADDE 127 ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 23 ve 24. Maddeler eklenmiştir. Bu maddelere göre kadroya geçirilecek personelin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) 7. “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” hükmü vardır. Buna göre “kişinin görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığının bulunmaması gerekir.” Ancak bu madde muğlaktır şöyle ki;  kişinin görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığının bulunmaması durumunun tespitinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı belli değildir. Burada açıkça sağlık raporundan bahsetmemektedir. Eğer istenilseydi gayet açık olarak sağlık raporu ile belgelenmesi istenilebilirdi. Ancak bu yapılmamıştır. Bu sebeple bu madde muğlaktır. Bu durumda bu maddeyi daha iyi açıklayan, usul ve esasları belirleyen yönetmelik ya da tebliğlere bakmak gerekir.

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Hizmet standartları oluşturma
MADDE 6 – (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir.
Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:
a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.
ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.
f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç üç işgünü içinde verir.
g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez.
ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.

1 Ocak 2018 tarih ve 3028 sayılı Resmî Gazetenin 375 sayılı KHK’nın geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde “MADDE 7 – (1) Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu maddeye göre isteklilerden Ek-1 başvuru formunun doldurularak idareye verilmesi istenmektedir.  Ek-1 başvuru formunda “Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olup olmadığı” şeklinde isteklinin beyanı istenmektedir. Bu form üzerinde başka hiçbir yerde sağlık ile ilgili açıklama bulunmamaktadır. Ayrıca bu formun devamında istenen ekler arasında ve tebliğin diğer maddeleri içerisinde ve personelin göreve başlatılması sırasında sağlık raporu ile ilgili herhangi bir açıklama, sağlık raporu isteği bulunmamaktadır.

Ancak birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından taşeron işçilerinden ”Nüfus Cüzdanı fotokopisi”, “Öğrenim durum belgesi”, “Adli sicil kaydı”, “Askerlik durum belgesi”, “Sağlık raporu, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tek hekim raporunun aslı ibraz edilecektir.(Aile Hekimliği veya Devlet Hastaneleri)” gibi tebliğde bulunmayan belgelerin istenmesi dikkat çekmektedir.
Halbuki Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçen gün yaptığı açıklamada “Biz gerekli evrakların hepsini yayınladık. Bunlar bakanlığın sitesinde de yer alıyor. Kefil diye bir şey yok, öğrenim belgesi, sicil belgesi diye bir şey yok. Bir başvuru formumuz var onu dolduracak ve biz bunu kabul edeceğiz” demişti.

Sivas Aile Hekimleri Derneği olarak Sivas Sağlık Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerde ilk müracaat sırasında sağlık raporu istenmemesi, kişi beyanının kabul edilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Bu sebeple ilk müracaat sırasında sağlık raporu istenmeyecektir. Ancak Sivas Aile Hekimleri Derneği olarak diğer aşamalarda da sağlık raporuna gerek olmadığı görüşündeyiz.

Özetle 657 sayılı kanunun 48. Maddesine göre muğlak olan durumla ilgili olarak KHK’nın geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğde Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik uyarınca kişinin beyanı yeterli görülmüştür. Ayrıca sağlık raporu, belge istenmemiştir. Beyanı uygun gören irade isteseydi bunu sağlık raporu olarak ta düzenleyebilirdi. Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik uyarınca yapılmış ve zaten yıllardır görevlerini yapan, kendilerini ispat etmiş, konumlarını, durumlarını, becerilerini, performanslarını, bilgilerini ortaya koymuş yaklaşık 450.000 kişinin gereksiz yere sağlık raporu almalarının önüne geçilmek istenmiştir.

Sivas Aile Hekimleri Derneği
Yönetim Kurulu

Haberin Okunma sayısı: 3883
Habere Yorum Yaz
İsim
 
Email

Yorum
Cancel
Kaydet  İptal
DUYURULAR

Copyright © 2011 Sivas Aile Hekimleri Derneği